Category Archives: Budaya

Kembar Mayang = Gagar Mayang

imagebam.com

Kembar Mayang atau sering disebut Gagar Mayang atau Megar Mayang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam upacara tradisional Jawa, biasanya digunakan pada upacara perkawinan maupun kematian apabila orang yang meninggal itu masih lajang atau belum pernah menikah, uaitu perawan atau jejaka. Kembar Mayang juga dapat diartikan sepasang hiasan simbolik yang terbuat dari rangkaian Janur, debog (batang pohon pisang), buah dan kembang panca warna. Bentuknya menyerupai seperti pohon Kalpataru, pohon Kaswargan (jawa), seperti ukiran dalam Candi Prambanan.

Kembar Mayang selalu ditampilkan berpasangan yang maksudnya adalah di wujudkan dalam bentuk yang sama tetapi bukan dalam arti jantan dan betina. Dalam meletakkan Kembar Mayang selalu dalam jajaran kiri dan kanan, karena melambangkan bahwa segala hal yang suci, jujur dan baik diletakkan di sebelah kanan, sedangkan hal yang serba buruk, kebatilan dan kebohongan selalu diletakkan di sebelah kiri pasangan pengantin. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Jawa, Kembar Mayang mempunyai makna filosofis yang mencerminkan hubungan manusia dengan lingkungan.

Kembar Mayang dan Prosesi Midodareni
Sepasang Kembar Mayang dibuat dan dipersiapkan sejak acara Midodareni, Biasanya sepasang Jejaka dan Gadis Perawan mengusung Kembar Mayang dengan disertai sepasang cengkir gading saat Upacara Panggih Pengantin. Dalam acara Midodareni ini terdapat rangkaian acara yang dinamakan Upacara Nebus Kemba Mayang.
Pada acara yang sakral pada rangkai ini, menceritakan bahwa pihak pemangku hajat minta pertolongan kepada tokoh Ki Saroyo Jati untuk mencarikan sepasang Kembar Mayang. Oleh Ki Saroyo Jati dengan blusukannya akhirnya didapatlah Kembar Mayang dari seseorang yang bernama Ki. Jati Waseso, seperti dialog berikut ini :

UPACARA NGUPADI TUMURUNUNG WAHYU JODHO
(NEBUS KEMBAR MAYANG)
Adegan I : Ingkang Hamengku gati hanimbali Sang Saraya Jati, lajeng sami pangandikan, binarung Ktw. Sekartejo Sl.MySaraya Jati :
Nuwun mangke ta Bapa ……………………. (ingkang mengku gati) handadosaken kagyating manah kulo seneng tampi dhawuh timbalan panjenengan anggenipun sakalangkung wanter. Wonten paridamel punapa dene hamiji sowan kula sumangga keparenga paring pangandika dhumateng kawula.Hamengku gati :
Adhimas Saraya Jati, ing dalu kalenggahan punika kula katangisan anak kula estri pun Rara …………………….. ingkang ing benjing-enjing siyang/dalu badhe nambu silaning akrami, mugi antuka tumuruning Wahyu Jodho. Ingkang puniko, keparenga kawula hangresaya dhumateng panjenengan mugi kersoa angupadi tumuruning Wahyu Jodho ingkang awujud Sekar Mancawarna ugi sinebat Kembar Mayang, kinarya jangkeping panggihing calon pinangantyan kekalih. Dene menawi sampun pikantuk mugi lajeng kersoa hamboyong kaasta tumuju ing wisma pawiwahan.

Saraya Jati :
Nuwun inggih sendika ngestokaken dhawuh. Wonten ing pundi papan dunungipun Sekar Mancawarna utawi Kembar Mayang punika.

Hamengku Gati :
Miturut wasita ingkang kula tampi, papan dunungipun Sekar Manawarna punika wonten ing padhepokan …………………., kabawah wewengkon ……………………..

Saraya Jati :
Nuwun inggih, rehning sampun cetha lan trawaca dhawuh timbalan panjenengan, keparenga kawula nyuwun pamit madal pasilan bidhal dinten punika daya-daya lebda ing karya.

Hamengku Gati :
nDerekaken raharjaning lampah, mugi rahayu boten wonten pringga bayaning
marga.

Keterangan : Bidhalipun Sang Saraya Jati saking pawiwahan, binarung ungeling
Ketawang Tumadhah, laras pelog pathet nem.

Adegan II : Ing padepokan ………………., Ki Jati Wasesa anengga Kembar Mayang, sinambi maos Sekar Macapat Dandhanggula.

1.Kaki hamung nyai hamung sami
Kang sumulih nebus Kembar Mayang
Yekti minangka pepasrahan
Wiwit ing dinanipun
Kang wus dadi ndara sayekti
Kiwa tengen dinata
Kanan kirinipun
Temanten deniro lenggah
Amimbuhi ngenguwung cahya munari
Temanten sekalian

2.Kembar Mayang werdine wus muni
Kembar pada mayang iku kembang
Yekti dadi kudangane
Supaya atut runtut
Wiwit daup ngantos ing benjing
Rukun amanggih mulya
Ngantos darbe turun
Kakung putrid mung sumangga
Mrih sembada kahangkao naming kalih
Ambangun kulawarga

3.Pambanguning kulawarga yekti
Adoh angger iku perlokno
Pranyata gede gunane
Sandang pangan kecukup
Kawruh bakal mumpuni ngudi
Manggon ora suksukan
Kasarasan tuhu
Rama lan Ibu kang bakal
Gula wentah putra putrine sayekti
Hayu-hayuning bala

Sasampunipun suwuk katungka dhatengipun Sang Saraya Jati, lajeng sami
pangandikan

Saraya Jati :
Kawula nuwun Kyai, keparenga kula badhe sowan
Jati Wasesa :
Mangga ……….. mangga kisanak, lajeng pinarak mlebet kemawon, mangga ta keparenga pinarak ing palenggahan ingkan sampun sumadya.

Saraya Jati :
Matur nuwun sanget Kyai, sak derengipun nyuwun pangapunten, dene sowan kula sakadang boten atur cecela langkung rumiyin

Wasesa Jati :
Boten dados punapa kisanak, semanten ugi kula inggih nyuwun pangapunten, mbok menawi anggen kula nampi karawuhan panjenengan sakadang kirang subasita, jalaran inggih naming kados mekaten kawontenanipun. Nuwun mangke ta kisanak, keparenga kula hanila-krami, wingking saking pundi saha sinten asma panjenengan
keraya-raya rawuh ing padhepokan ngriki kisanak.

Saraya Jati :
Nuwun inggih Kyai, keparenga kula badhe nepangaken, kula sakadang wingking saking …………………… (nyebtaken panggenanipun ingkang mengku gati), name kula pun Saraya Jati. Dene wigatosipun sowan kula sakadang punika pinangka dados duta saraya saking panjenenganipun Bapa/Ibu …………………………….. (ingkang mengku gati), saperlu hangupadi tumuruning Wahyu Jodho ingkang sampun cinandhi wonten ing Kembar Mayang, pinangka kangge sarat sarana anggenipun badhe kagungan kersa ngemah-emahaken putra putrinipun sarta kangge hanjangkepi ing upacara panggihing sri temanten. Punapa pancen ing ngriki dunungipun Kembar Mayang kala wau Kyai.

Jati Wasesa :
Nuwun inggih, saderengipun kula pratela dhumateng panjenengan ingkang rumiyin kula ugi nepangaken, bilih ingkang kasdu hamestani kula pun Ki Jati Wasesa. Dene padhepokan kula mriki winastan ………………… Pancen leren, inggih ing padhepokan ………………….. ngriki punika cumdhokipun Sekar Mancawarna ingkang
sinebat Kembar Mayang. Kayu Klepu Dewandaru, Cengkir Gadhing Kedhitipitu, punapadene Sadak Lawe.

Saraya Jati :
Manggih keleresan Kyai, inggih puniko ingkang dipun kersakaken dening panjenenganipun Bapa ……………….. (ingkang mengku gati). Ingkang punika mugi wontena keparenging penggalih tumunten Kembar Mayang kaparingna dumateng kula. Dene menawi pengaji pinten kerta ajinipun, menawi mawi leliru punapa lelirunipun,
waton kula saged hamboyong Kembar Mayang punika Kyai.

Jati Wasesa :
Miturut wawangsoning jagad, boten saged dipun tumbas kanthi punapa kemawon, naming sok sintena ingkang saged anegesi naminipun Kembar Mayang kanthi jangkep saha trep, inggih punika ingkang saged hamboyong wujudipun Kembar Mayang punika.

Saraya Jati :
We lha dalah, lha kok abot sangganipun Kyai, gandeng kula sampun sumanggem dados duta ngrampungi, sanadyan kados pundi kemawon badhe kula leksanani. Nyuwun pangestu Kyai Kembar Mayang, Klepu Dewandharu, Cengkir Gadhing Kendhitpitu, Sadak Lawe. Kembar Mayang tembung Kembar punika tegesipun padha. Tembung Mayang punika tegesipun Nur utawi Cahya, wonten ingkang mestani Kembang Jambe. Kembar Mayang punika mujudaken blegering kakung lan putrid. Kakung lan putri punika satemenipun sami, dene ingkang benten wadhahipun. Dene Nur utawi Cahya kalawau lenggahipun wonten ing rasa jati, ingkang dipun westani Urip utawi gesangipun. Tiyang jejodhohan punika menawi kepingin langgeng kekalihipun kedah saged manunggalaken rasanipun. Inggih manungaling rasa jati punika ingkang saged hambabar katentreman sarta saged hanggelar pakarti luhur. Inggih punika ingkang winastan garwa utawi sigaraning nyawa winastan kembar rasane. Kayu Klepu, Dewandharu ; Kayu-kayun, klepu-klepeng. Dewa titah ingkang luhur. Daru darajating agesang, dados loro-lorone ngatunggal sampun sagolong gayut darajating agesang. Cengkir Gadhing Kendhipitu ; Cengkir kencenging piker, gadhing gadhang, kendhi pitu, pangiket ingkang kiat sanget. Dados ringkesipun loro-lorone atunggal samya
angiket raos katresnan. Sadak Lawe; Biyen sanak saiki dadi jodhone Kyai, gaduk kula naming semanten, dene leres lan lepatipun kawula sumanggaken

Jati Wasesa :
Sang Saraya Jati, sarikma pinara sasra, kula boten nyana bilih panjenengan ingkang saged anegesi kanti trep lan jangkep, mbok menawi inggih sampun dados kodrating jagad, bilih panjenengan ingkang kawawa hamboyong Kambar Mayang punika. Namung kajawi punika wonten sarat sarananipun, Sepisan, pamboyonging Kembar Mayang kaemban jejaka kalih, Kaping kalih, Cengkir gadhing sak pirantosipun kaasta Kenya Dhomas. Kaping tiga, lampahing Kembar Mayang kabiwadha gendhing Ilir-ilir Sumilir. Wondene kang wekasan, murih boten alum pradapa Sekar Mancawarna, supados dipun saranani mawi rengeng-rengeng kekidungan boten ketang satunggal
kalih pada.

Saraya Jati :
Nuwun inggih Kyai, badhe kula estokaken sadaya sarat sarananipun, wondene rengeng-rengeng kekidungan sanadyan hamung sapala, sumangga keparenga midhangetaken.

Pangkur :
Yektine kang winurseta,
Kembang Kanthil lambanging ati suci,
Suci murni tresnanipun,
tansah manunggal karsa,
Sri temanten nggennya mangun brayatipun,
tulusa widodo mulya,
linambaran tresna jati.

Kinanthi :
Dhuh Gusti Ywang Maha Agung, mugi kersa hamberkahi, mring temanten kekalihnya, nggennya mangun brayat sami, bagya mulya kang sinedya, rahayu ingkang pinanggih.
Kyai, kalih pada punika kewala atur kekidungan kula, mangka jangkeping sarana pamboyonging Sekar Mancawarna. Kiranging sadayanipun, ingkang boten dados renaming penggalih, mugi diagung pangaksamanipun.

Jati Wasasa :
Sang Saraya Jati, saking keprananing manah kula, wekdal punika ugi Kembar Mayang kula pasarahaken, sumangga tumunten kula aturi hanampi.

Saraya Jati :
Kyai, rehning sampun cekap samudayanipun, keparenga kawula nyuwun pamit madal pasilan, lan nyuwun pangestu mugi tansah manggiha bagya mulya salampah
kula.

Jati Wasesa :
Sang Saraya Jati, sapengker panjenengan kula pranggal puja sesanti jaya-jaya wijayanti, sirna memala pinayungan sahing Gusti, hayu-hayu rahayu ingkang sami pinanggih. Gendhing Ilir-ilir Sumilir, Sang Saraya Jati sakadang hamboyong Kembar Mayang Adegan III : Ingkang Hamengku Gati hanampi rawuhipun Sang Saraya Jati sakadang angasta Kembar Mayang, lajeng sami pangandikan.

Saraya Jati :
Kepareng matur dhumateng Bapa ………………………. (ingkang mengku gati), inggih awit saking berkah saha pangestu panjenengan, kula sampun kelampahan hamboyong wujudipun Kembar Mayang, ingkang punika sumangga kula aturi nampi, mugi sageda kinarya sarana dhaupipun ingkang putra.

Hamengku Jati :
Adhimas Saraya Jati, kula tampi kanthi bingahing manah, lan awit saking sih pitulungan panjenengan, kula sakulawarga naming saged hangaturaken gunging panuwun tanpa upami. Nuwun, matur nuwun. Penutup : Gendhing Ayak-ayakan, laras slendro pathet manyura, para paraga tangkep asta, lajeng bibaran.

Gending-gending untuk mengisi acara upacara nebus kembar mayang dapat di lihat kesini.

Itulah sekilas tentang Kembar Mayang untuk perhelatan hajat pernikahan adat Jawa.

2 Comments

Filed under Budaya

Gending pengisi Resepsi Pernikahan

Berikut ini gending-gending jawa untuk mengisi penyelenggaraan resepsi pernikahan gagrag atau versi Surakarta Hadiningrat. Pada saat prosesi panggih dilantunkan gending Kodok Ngorek dan Larasmoyo, sungkeman dengan gending Mugirahayu, prosesi krobongan dilantunkan gending Sri Widodo, dan lain lagi yang biasanya lazim dilantunkan.
Sementara gending-gending lainnya sebagai pengisi acara resepsi pernikahan dapat dipilih seperti : Gending Bondet, Gending Raket terus Ladrang Pamudya.
Gending Bondet bermakna bergandengan tangan berdampingan dengan mesra. Melambangkan cinta kasih mengandung harapan ketentraman lahir batin.
Bondet [Nyi. Tambangraras pesinden kaloka]

Gending Raket bermakna sebagai simbol agar kedua pengantin selalu merapat, raket, rukun dan menyatu.

Dan gending dolanan Lepetan [simak lirik atau cakepannya].
|Itulah gending2 yang bakal menghiasi acara mantu Kahiyang Ayu|

1 Comment

Filed under Budaya, gendhing jawa

Gatutkaca Pregiwa [Rusman dan Darsi]

Gatutkaca Pregiwa diibaratkan sebagai lambang kasmaran antar kedua insan yang sedang dilanda mabuk asmara atau asmara nan membara [Asmaradana].
Adegan Gatutkaca Pregiwo yang diperagakan oleh seniman kondang Rusman dan Darsi ini merupakan gambaran gandrung kasmaran.
Rusman atau nama lengkapnya Rusman Harjowibakso dan Darsi atau Yohana Darsi Pudyorini merupakan seniman moncer ini menjadi rol model (bintang kesayangan) pemain Wayang Orang Sriwedari. Sebagai seniman tiga zaman yang kaloka, Rusman dengan sebutan “Gatotkaca Pregiwa”. Dengan gagah, Rusman pernah keliling dunia dengan kostum Gatutkaca-nya. Atas jasa-jasanya itu, oleh negara dibuatlah patung dengan adegan “Gatutukaca Gandrung” yang berdiri dengan megah di lokasi Taman Sriwedari.

Nah inilah suara emas Rusman dalam adegan Gatutkaca Pregiwo [ Sekar Mijil – Ketawang Kinanthi Pawukir Sl.My] berikut :

Dhuh mbok gunung, reratuning manis, bisa karya lamong, kadi pundi dadya wusanane, hanggon ingsun angun wiyati, tan wurung ngemasi raganto mbok gunung.

Mbalung pakel duh mbok gunung
Tejo bengkok ngimun warih
Sun puwung akrama kadang
Dadi loking wong sabumi
Rejasa kang pinda warna
Sun temah dadiya krami

Giwang ingsun yo mbok gunung
Tepiku kang pindha wlingi
Tan gumingsir prapteng pejah
Mung sira condhonging ati
Peksi renggoso kunarpa
Sun dhandhang dadiya krami

5 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa

Mahasiswa dan alumni Lewis & Clark College mainkan musik Gamelan Jawa

Mindy Johnston dan komunitasnya yang tergabung dalam Gamelan Kyai Guntur Madu di Oregon Amerika Serikat, mengakui suka dan bangga dengan musik tradisional Gamelan Jawa yang begitu indah dan menyejukkan. Sementara kebanyakan orang kita sendiri kadang tak peduli dengan musik tradisional milik bangsa yang adiluhung ini. Bukankah tidak sedikit budaya kita yang dengan beraninya mengklaim menjadi milik mereka, seperti yang akhir-akhir ini rame menjadi pembicaraan [KudaLumping].
Silahkan simak dan nikmati Ldr. Asmaradana yang dimainkan oleh Mahasiswa dan alumni Lewis &Clark College. Perhatikan pula permainan kendang oleh Mindy Johnston dan rebab Midijanto Mid.

Ikuti ketukan notasi gendingnya :
2 1 2 6     2 1 2 3     5 3 2 1     3 2 3 1
6 3 2 1     3 2 1 6     5 3 2 1     3 2 1 6 Gong
Ganda arum cahyane angenguwung
Cundhuke kembang menur kalung sekar melati
Bregas kaya pinulas
Kadya golek kencana
Tembene kang amulat
Temah nandhang asmara

Anjasmara ari mawi
Mas mirah kulaka warta
Dasihmu tan wurung layon
Aneng kutha Prabalingga
Prang tanding Urubisma
Karya mukti wong ayu
Pun kakang pamit palastra

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa

Gending Upacara Pengantin Jogja dan Solo

Gending-gending jawa berikut ini untuk mengiringi upacara pengantin adat Jawa gaya Jogjakarta dan Surakarta, bersama Nyi. Tjondrolukito dengan Karawitan Ngesti Budhoyo.

Versi/Gaya Jogjakarta:

  1. Bindri
  2. Ldr. Pengantin Pl.Br
  3. Kidung Dhandhanggula Pengantin
  4. Ldr. Sriwidodo Pl.Br

Versi/Gaya Surakarta (Solo):

  1. Monggang
  2. Kodhok Ngorek – Larasmaya
  3. Kidung Dhandhanggula Pengantin
  4. Ldr. Slamet Pl.Br

3 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa

Kutut Manggung – Anik Sunyahni

imagebam.com
Kutut Manggung adalah pelukisan hasrat perbubungan ragawi antara lelaki dan perempuan dalam wawasan tertib kosmik, bahwa si lelaki dan si perempuan mencapai “tata raharjaning” bangsa manusia yakni keselarasan hidup.
Kutut Manggung adalah gending idolanya orang jawa, alunan yang selalu terngiang dengan suara merdunya Nyi. Woropodang.
Bagi orang dewasa tentunya bisa mengerti apa yang dimaksud dengan lirik “wis wayahe lingsir wengi, perkutute arso muni atau perkutute njaluk ngombe

Berikut gendhing Kutut Manggung oleh Anik Sunyahni, Rusyati dan dari Raos Marem dengan Kudo Nyongklangnya.

Aluanan gending Kutut Manggung dari Nyi. Tjondrolukito bersama Pusat Latihan Tari Bagong Kussudiardja.

Selamat minikmati…

3 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa, Uncategorized

Renungan Ilir-Ilir – Kyai Kanjeng [Cak Nun]

Renungan tembang Ilir-Ilir karya Sunan Kalijaga yang penuh makna dan pitutur.

Mengajak semua memasuki dunia Lir ILir……(Lir iLir….Lir iLir….Tandure woh sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar………..)
Kanjeng Sunan Ampel seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita, tentang kita, tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri namun tidak kunjung sanggup kita mengerti. Sejak lima abad silam syair itu telah Ia lantunkan dan tak ada jaminan bahwa sekarang kita sudah paham, padahal kata-kata beliau mengeja kehidupan kita ini sendiri, alfa….beta..alif…ba….’ ta’….kebingungan sejarah kita dari hari-kehari, sejarah tentang sebuah negri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidak sanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian tidak terperi “menggeliatlah dari matimu!!! tutur sang Sunan…” Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun, bangkitlah dari nyenyak tidurmu sungguh negri ini adalah penggalan Surga!! Surga seakan-akan pernah bocor mencipratkan kekayaan dan keindahannya, dan cipratan keindahan itu bernama Indonesia Raya. Kau bisa tanam benih kesejahteraanapa saja diatas kesuburan tanahnya yang tidak terkirakan ditengah hijau bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra. Continue reading

1 Comment

Filed under Budaya, Renungan, tembang jawa

Gus Dur – Sholawat Syi’ir Tanpo Waton

Sholawat syi’ir karya Gus Nizam (K.H. Mohammad Nizam As Shofa) ini terinspirasi oleh keprihatinan atas perilaku umat, begitu mudahnya orang mengumbar kekerasan dan begitupula gampangnya mengkafirkan orang, namun tidak memperhatikan kekafiran dirinya sendiri.
Dalam baitnya disebutkan betapa banyak orang yang hafal Al-Qur’an dan Hadis namun justru senang mengkafirkan orang lain, sementara kekafiran dirinya sendiri tak pernah diperhatikan. Begitulah sifat mereka yang masih kotor hati dan akalnya.
Betapa banyak golongan yang merasa dirinya paling paham makna Al-Qur’an dan Hadis lalu mengklaim diri sebagai golongan yang paling benar, dan pada saat yang sama merasa berhak mengkafirkan golongan lain?

akeh kang apal Qur’an haditse
seneng ngafirke marang liyane
kafire dewe gag di gatekake
yen isih kotor ati akale
yen isih kotor ati akale

Simak lirik lengkapnya :

Liriknya:
Astagfirullah robbal baroya
Astagfirulloh minal khotoya
Robbi zidni `ilmannaafii’a
Wawaffikni `amalan sholiha

Ya Rosulallah, Salamun ‘Alaik
Ya Rofi’asy – syani waddaroji
‘Atfatan yajirotal ‘alami
Ya uhailal judi walkaromi (2x)
________________________

Ngawiti ingsun nglaras Syiiran
Kelawan muji marang Pangeran
Kang paring rahmat lan kenikmatan
Rino wengine tanpo pitungan (2x)

Duh bolo konco priyo wanito
Ojo mong ngaji Syare’at bloko
Gur pinter ndongeng,
nulis lan moco
Tembe mburine bakal sengsoro (2x)

Akeh kang apal Qur’an haditse
Seneng ngafirke marang liyane
Kafire dewe gag di gatekke
Yen isih kotor ati akale (2x)

Gampang kabujuk nafsu angkoro
Ing pepaese gebyare ndunyo
Iri lan meri sugihe tonggo
Mulo atine peteng lan nisto (2x)

Ayo sedulur jo nglaleake
Wajibe ngaji sak pranatane
Nggo ngandelake iman tauhite
Baguse sangu mulyo matine (2x)

Kang aran soleh bagus atine
Kerono mapan seri ngelmune
Laku thoriqot lan ma’rifate
Ugo hakikot manjing rasane (2x)

Al-Qur’an Qodim wahyu minulyo
Tanpo ditulis biso diwoco
Iku wejangan guru waskito
Den tancepake ing njero dodo (2x)

Kumantil ati lan pikiran
Mrasuk ing badan kabeh jeroan
Mu’jizat Rosul dadi pedoman
Minongko dalan manjinge iman (2x)

Kelawan Allah kang moho suci
Kudu rangkulan rino lan wengi
Ditirakati diriyadhohi
Dzikir lan suluk jo nganti lali (2x)

Uripe ayem rumongso aman
Dununge roso tondo yen iman
Sabar narimo najan pas pasan
Kabeh tinakdir saking pengeran (2x)

Kelawan konco dulur lan tonggo
kang podo rukun ojo ngasio
Iku sunahe Rosul kang mulyo
Nabi Muhammad panutan kito (2x)

Ayo nglakoni sakabehane
Allah kang bakal ngangkat derajate
Senajan ashor toto dhohire
Ananging mulyo maqom drajate (2x)

Lamun palastro ing pungkasane
Ora kesasar roh lan sukmane
Den gadang Allah swargo manggone
Utuh mayite ugo ulese (2x)

1 Comment

Filed under Budaya, Musik, Renungan

Tujuh Wasiat Sunan Drajat

Sunan Drajat atau Raden Qosim adalah seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, terkenal dengan kearifan dan keluhuran budi. Beliau dalam mengajarkan Islam dilakukan dengan penuh kasih sayang, tanpa disertai dengan paksaan dan kekerasan. Dalam melakukan dakwah melalui lantunan tembang dengan diiringi musik gamelan.

Tujuh Wasiat (pepali pitu) sebagai penuntun hidup manusia yaitu :
1. Memangun resep tyasing sasomo (Kita harus selalu mmebuat senang orang lain)
2. Jroning suka kudu eling lan waspada (Dalam suasana suka, harus ingat dan waspada)
3. Laksmitaning subroto tan nyipta marang pringgabayaning lampah (Dalam perjalanan mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala rintangan dan hambatan)
4. Meper hardaning pancadriya (Harus selalu menekan gelora hawa nafsu)
5. Heneng-hening-henung (Dalam suasana dan keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan dan dlam hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur)
6. Mulya guna panca waktu (Suatu kebahagiaan lahir dan batin akan kita capai dengan sholat lima waktu)

7. Menehono teken marang wong kan wuta (Berilah petunjuk kepada orang bodoh. Maksudnya adalah kalangan ulama atau orang yang berpengetahuan semestinya memberikan bimbingan dakwah dan petuah kepada siapapun yang belum bisa atau belum tahu agar bisa dijadikan pedoman hidup)
Menehono mangan marang wong kang luwe (Sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin).
Menehono busono marang wong kang wudo (ajarkanlah budi pekerti, etika kepada orang yang tidak tahu malu)
Menehono ngiyub marang wong kang kudanan (Berilah perlindungan kepada orang yang menderita)

1 Comment

Filed under Budaya, Renungan

Gending Kreasi Ki. NartoSabdho

imagebam.com
Gending kreasi oleh Ki. Narto Sabdho bersama paguyuban Condongraos dengan waranggana Nyi. Ngatirah, Ratmi dan Prapti.

Leave a Comment

Filed under Budaya, gendhing jawa, Musik