Tag Archives: pahargyan pengantin

Gendhing Pahargyan Vol.2 – Mijil Sulastri

imagebam.com
Gendhing Pahargyan untuk pawiwahan pengantin oleh Paguyuban Karawitan Sekar Arum dengan waranggana Nyi. Supadmi, Suyatmi dan Cendhani Laras [Lokananta ACD-318].

 • Ayak-ayakan Sl.9 [Subamanggala lumebet sasana pawiwahan badhe mangarsani Kirab]
 • Ktw. Subakastawa Sl.9  [Panganten Kirab tumuju sasana busana]
 • Ktw. Mijil Sulastri Pl.Br  [Panganten Kirab saking sasana busana tumuju dhampar rinengga]
 • Ldr. Serang Pl.Br  [Subamanggala wangsul]
 • Ldr. Sri Rejeki-Ktw. Subakastawa Rinengga Pl.6  [Gendhing selingan ing swasana pawiwahan]
 • Bawa S.M. Dhandhanggula Sidoasih-Lgm. Setyatuhu Pl.6  [Gendhing selingan ing swasana pawiwahan]

2 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa

Pahargyan Panganten [Panggih]

imagebam.com
Gending Pahargyan Panganten oleh Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta pimpinan P. Atmosnoenarto dengan pesinden/waranggana Tukinem, Sumarmi dan Prendjak. Gending-gending ini untuk mengiringi acara prosesi panggih pengantin dan upacara lainnya.
1. Ldr. Wilujeng Pl.Br (Panganten Kakung Rawuh)
2. Kodok Ngorek-Ktw. Larasmaya Pl.Br (PangantenPanggih, kalenggahaken)
3. Ldr. Mugirahayu Sl.My (Ngabekten)
4. Ldr. Sriwidada Pl.Br (Mangayubagya)
5. Ldr. Tirtakencana Pl.6 (Martuwi/Besan Rawuh)
6. Ktw. LangenGita Sri Narendra Pl.Br (Temanten Kirab)

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik

Panyandra Upacara Panggih Temanten

Paripurna pasrah panampining putra temanten kakung dening para ingkang piniji kanthi lulus rahayu nir ing sambekala. Dumugi wahyaning mangsa kala laksitaning upacara salajengipun inggih panggihing putra temanten sekalian.
Jengkaring putra temanten putri ingkang sarta panggihing putra temanten sekalian binarung ungeling gangsa Kodhok Ngorek kalajengaken Ketawang Larasmaya laras pelog pathet barang

Sumangga, nuwun… 😉

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik

Ngundhuh Temanten (Boyong Temanten)

Pada umumnya pahargyan temanten itu dilakukan dua kali. Satu kali dilakukan oleh keluarga mempelai wanita, dan kedua kalinya dilakukan di tempat keluarga mempelai pria. Penyelenggaraan pahargyan di tempat mempelai pria disebut Ngundhuh Manten/Mantu  atau Wisuda Tali Darma.
Bagi masyarakat Jawa, seremoni pernikahan menjadi hal yang begitu penting dan bersifat sakral. Menurut adat Jawa penyelenggaraan ini merupakan bentuk legalitas antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menjalin ikatan perkawinan. Bagi kedua orang tua merupakan suatu kebahagiaan, di mana mereka telah berhasil mengasuh putra-putrinya hingga menghantar ke gerbang hidup berumah tangga.

Berikut gendhing untuk menghiasi dan mengisi pada acara Ngundhuh Temanten.

1. Gd. Boyong Temanten – Ldr. Boyong Temanten Pl.Br [15:55] – kedatangan kedua mempelai beserta rombongan.

2. Ktw. Boyong Basuki Pl.Br [13:18] – kedua temanten memasuki sasana wiwahan.

Pasangan pengantin memasuki sasana pawiwahan diperdengarkan gending Ktw. Boyong Basuki

Buka : 6 7    2 3 2 7    3 2 6 5    . 3 . 2   Gong
A: . 6 . 5  . 6 . 3  . 6 . 5  . 3 . 2 Gong (5x)
B: 6 6 . .  6 6 . .  6 7 6 5 3 3 5 6 Gong
 Punapa ta mirahingsung, prihatin waspa gung mijil
C: . 7 6 5  3 3 . 5  6 7 5 6 . 5 2 3 Gong
 Tuhu dhahat tanpa karya, sengkang rinemekan Gusti
D: 6 6 . .  6 5 3 2  7 2 3 2 . 7 5 6 Gong
 Gelung rinusak sekarnya, sumawur gambir melathi
E: . 2 . 3  . 2 . 7  3 2 6 5 . 3 . 2 Gong
Cakepan ke 2 sampai ke 5
 Upama tyase mangunkung, mulating sira dyah ari
 Sayekti melu mangarang, telase riris gumanti
 Ingkang taranggana sumyar, remek dening salah kapti
Marmanta mangurah gelung, lintange merang ningali
Mring langening kiswanira, miwah kidang kidang isin
Miyarsa ing swaranira, si kidang umpetan tebih
Tuwin kombang kombang geng kung, miyarsa swaranta yayi
Kadi merange si kidang, anoning liringireki
Mangkana susahing kombang, malah tyasira lir kanin
Kabot kabotan lung gadhung, wekasan mungkret amuntir
Mulat nggenira saduwa, malah malah cengkir gadhing
Kang tiba mrih dherangkalan, umpetan mring jurang trebis
Jalannya irama gending : A 5x, B-C-D-E kembali ke A dst sampai 5 kali.

4 Comments

Filed under Budaya, gendhing jawa, Musik, Renungan

Tuladha Kirab Pengantin [Kanarendran]

Pada acara pahargyan pengantin adat Jawa, untuk mengiringi prosesi Kirab Pengantin atau lazimnya disebut Kirab Kanarendran yaitu jengkaring (budalnya) kedua pengantin dari sasana rinengga menuju sasana wiwaha dihadapan para tamu undangan.

“Wus dumugi unggyan ingkang tinuju, Ki Suba Manggala gya asung dhumateng putra temanten sarimbit nulya jengkar saking sasana rinengga, jengkaring putra temanten pindhane Sri Narendra lagya cangkrama kalihan ingkang garwa, binarung ungeling Ktw. Langengita SriNarendra.


Ora goleh seneng nanging kudu bisa gawe senenging liyan.
Ora golek marem nanging kudu bisa gawe mareming liyan.
Ora golek jeneng nanging kudu bisa njunjung asmaning liyan.

3 Comments

Filed under Audio, gendhing jawa

Panyandra Kirab Kasatriyan pada Pahargyan Pengantin

Usai dilangsungkan Kirab Kanarendran [iringan gendhing Langengita Srinarendra], adi cara selanjutnya yaitu Kirab Kasatriyan (ganti busana). Kedua pengantin kembali menuju memasuki sasana pawiwahan.

“Dupi wus purna nggenya gantos busana, dening Sang SubaManggala, Sri panganten sarimbit gya kaderekaken miyos saking panti busana wangsul manjing sasana pahargyan” 

Jalannya kirab kedua pengantin diiringi gendhing Ketawang Subakastawa laras pelog nem.    [panyandra Kirab Kasatriyan]

Leave a Comment

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik

Sabda Tama pahargyan pengantin

Sabda Tama atau nasehat untuk kedua mempelai sebagai bekal dalam mengarungi bahtera berumah tangga. Nasehat seperti ini biasanya dilakukan oleh sesepuh atau orang tua yang sudah berpengalaman. Prosesi ini dilakukan pada acar pahargyan pengantin adat jawa.

“Para pinisepuh saha para lenggah ingkang kinurmatan, ndungkap adicara ingkang saklajengipun paringanipun wursitawara ingkang mirunggan kaparingaken dhateng putra pinangngaten sarimbit lumeberipun dhumateng para lenggah. Sabdatama saha wursita aji kasuwunaken dhumateng panjenenganipun Bapa Suko. Wasana wekdal sakcekapipun kula aturaken, kanthi binarung ungeling Gendhing Udan Basuki. Sumangga… “

Nuwun para Bapak saha Ibu ingkang ngasto nayakaning negari reh kapradatan
miwah kaprajaning gegebengan kita ingkang minulya. ...

5 Comments

Filed under Audio, Budaya, gendhing jawa, Musik